Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN | RIJSCHOOL AUTOMATIQUE BV

Deze algemene voorwaarden dateren van januari 2020

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing:

 1. Op alle producten, diensten, offertes, aanbiedingen, adviezen, opleidingen, opleidingsovereenkomsten, opdrachten, mededelingen en werkzaamheden van Rijschool Automatique, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een opleiding aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Rijschool Automatique wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Rijschool Automatique en de klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie.
 4. In de gevallen waarin de betreffende opleidingsovereenkomst en/of de algemene voorwaarden niet voorzien, zal Rijschool Automatique een regeling treffen naar redelijkheid.

Artikel 3 – Algemene afspraken

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding naar het oordeel van Rijschool Automatique onvoldoende is, staat het Rijschool Automatique vrij om met de klant overeen te komen de opleiding te annuleren, de opleiding te verplaatsen of de klant een vergelijkbare opleiding aan te bieden.
 2. Bij ziekte en/of verhindering van een instructeur, docent of examinator zal Rijschool Automatique voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Rijschool Automatique de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden aangeboden.
 3. Indien een opleiding, na het oordeel van Rijschool Automatique, vanwege slechte weersomstandigheden niet kan worden aangeboden zal Rijschool Automatique de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog kan worden gegeven.
 4. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden maar het wel verantwoord is om rijles te geven kan Rijschool Automatique besluiten om de examenrit om te zetten in een praktijkles. De kosten voor deze praktijkles zullen verrekend worden met de kosten van het examen.
 5. Bij een defect aan een voertuig, waardoor deze niet voor de opleiding inzetbaar is zal Rijschool Automatique – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk is, zal Rijschool Automatique de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel komen hoe de opleiding alsnog voortgezet kan worden.
 6. Indien de klant niet aanwezig is voor de opleiding, wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. In geval van een praktijkles zal de instructeur 10 minuten op de afgesproken plek wachten en telefonisch contact opnemen.
 7. Rijschool Automatique kan nimmer door de klant voor gemaakte kosten of (bedrijfseconomische) schade zoals gemaakte reiskosten, vertragingsschade, winstderving, misgelopen omzet en niet gewerkte uren aansprakelijk worden gesteld in geval van annulering of afzegging van een opleiding.
 8. Wanneer er een opleidingspakket is afgesloten met een examengarantie dan kan deze alleen gebruikt worden indien het gegeven lesadvies opgevolgd wordt. De lessen dienen afgenomen te zijn bij Rijschool Automatique. Indien een klant minder lessen afneemt dan geadviseerd of deze afneemt bij een andere opleider komt de examengarantie te vervallen.
 9. Indien de klant zich, naar het oordeel van Rijschool Automatique, onacceptabel gedraagt tijdens de opleiding kan Rijschool Automatique besluiten de opleiding te beëindigen.
 10. Voor een correcte uitvoering en facturatie van de opleiding is de klant verplicht de juiste persoonsgegevens en adresgegevens te verstrekken aan Rijschool Automatique. Gedurende de looptijd van de opleiding is de klant verplicht minimaal 2 weken voor ingang van een adreswijziging dit schriftelijk aan Rijschool Automatique door te geven.

Artikel 4 – Opleidingsovereenkomst

 1. De klant gaat een opleidingsovereenkomst met Rijschool Automatique aan door middel van de inschrijving voor een opleiding. Inschrijving kan plaatsvinden op de volgende manieren:
  1. Via het inschrijfformulier op de website
  2. Telefonisch
  3. Per e-mail
  4. Inschrijven op onze locatie
 2. De opleidingsovereenkomst komt tot stand wanneer Rijschool Automatique de inschrijving schriftelijk of per e-mail aan de klant heeft bevestigd. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de opleidingsovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen (waaronder gezondheidsverklaring of vereiste rijbewijscategorie) is voldaan, komt de opleidingsovereenkomst tot stand.
 3. Als startdatum van de opleiding wordt verstaan:
  1. de datum van de eerste bijeenkomst of les
  2. de datum van het verschaffen van toegang tot het onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Is de klant een particulier is dan heeft de klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen voorafgaand aan de opleiding, zonder opgaaf van reden de overeenkomst te herroepen met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Rijschool Automatique schriftelijk per post of e-mail op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.
 2. Indien de klant lesmateriaal heeft ontvangen dient dit zo snel mogelijk te worden teruggestuurd. De kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor rekening van de klant. Het terugsturen is voor risico van de klant. Is het lesmateriaal beschadigd, dan zullen de kosten hiervoor in rekening gebracht worden bij de klant.
 3. Geen recht op herroeping bestaat indien:
  1. Een klant zich 14 dagen (of minder) voor aanvang van een opleiding inschrijft.
  2. Een theorie- of praktijkexamen reeds op naam van de klant is gereserveerd
 4. Rijschool Automatique zal, in geval van herroeping op haar beurt alle reeds van de klant ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 - Annulering van een opleiding

Is de wettelijke bedenktijd vervallen óf is de opleiding reeds begonnen, dan kan de klant een opleiding annuleren met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Annuleren van een opleiding

 1. Bij annulering van een reeds geplande opleiding is de klant het volgende verschuldigd:
  • 100% van de prijs bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding
  • 75% van de prijs bij annulering binnen 2 week voor aanvang van de opleiding
  • 50% van de prijs bij annulering binnen 3 week voor aanvang van de opleiding
  • 25% van de prijs bij annulering binnen 4 week of langer voor aanvang van de opleiding
 2. Eenmaal op naam gereserveerde theorie- en/of praktijkexamens kunnen niet worden geannuleerd. Bij annulering is de klant verschuldigd:
  • 100% van de prijs van het betreffende examen
 3. Beschikbaar gesteld les- of onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze is aangeboden kan niet worden teruggenomen door Rijschool Automatique.

Annuleren van praktijklessen

 1. Wanneer er sprake is van een dagopleiding inclusief een praktijkexamen - zoals dagopleiding BE, of dagopleiding bromfiets praktijk - dan gelden de annuleringsvoorwaarden van artikel 6.1.
 2. Losse praktijklessen voor het rijbewijs A, BA, B kunnen kosteloos worden geannuleerd indien annulering plaatsvindt minimaal 2 werkdagen (maandag t/m zaterdag) voor aanvang van de praktijkles.
 3. Losse praktijklessen voor het rijbewijs BE, C1, C1E, C, CE , D, DE, Taxi kunnen kosteloos worden geannuleerd indien annulering plaatsvindt minimaal 3 werkdagen (maandag t/m zaterdag) voor aanvang van de praktijkles.
 4. Er kunnen niet meer dan praktijklessen in een periode van één week worden geannuleerd.
 5. Bij te late annulering van praktijklessen of niet verschijnen wordt 100% van de prijs van de praktijkles in rekening gebracht.

De klant is deze kosten niet verschuldigd indien Rijschool Automatique voor aanvang van de opleiding de gereserveerde plaats heeft kunnen opvullen. Op Rijschool Automatique rust niet de verplichting zich daarvoor extra in te spannen.

Artikel 7 - Annuleren van een opleidingspakket

Een opleidingspakket is een door Rijschool Automatique samengestelde combinatie van opleidingsonderdelen, al dan niet met een bepaalde korting of ander voordeel voor de klant. Voorbeelden van een opleidingspakket zijn: Garantiepakket Auto, Bromfiets Praktijk & Theorie, Motorrijbewijs Pakket, Pakket Rijbewijs C of D, Code95 Pakket, Pakket Taxichauffeur.

Een opleidingspakket kan tussentijds - de opleiding is reeds gestart - worden geannuleerd met in achtneming van de volgende voorwaarden:

 1. Voor het annuleren van een opleidingspakket wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht
 2. Voor het annuleren van reeds geplande opleidingen/opleidingsonderdelen die deel uit maken van een opleidingspakket, gelden de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6
 3. Voor het annuleren van reeds geplande examens die deel uit maken van een opleidingspakket, gelden de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6.2
 4. Voor het retourneren van lesmaterialen die deel uit maken van een opleidingspakket, gelden de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6.3
 5. Voor het annuleren van reeds afgesproken praktijklessen die deel uit maken van een opleidingspakket, gelden de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6.4 t/m 6.8

Eventuele tegoeden worden berekend door de reguliere losse tarieven van reeds afgenomen opleidingsonderdelen tezamen met de waarde van eventuele verstrekte kortingsbonnen op te tellen en deze van de prijs van het opleidingspakket af te halen.

De klant is deze kosten niet verschuldigd indien Rijschool Automatique voor aanvang van de opleiding de gereserveerde plaats heeft kunnen opvullen. Op Rijschool Automatique rust niet de verplichting zich daarvoor extra in te spannen.

Artikel 8 - Uitzonderingen waarbij er een opleidingsonderdeel kosteloos geannuleerd mag worden:

 1. Wanneer er een opleidingsonderdeel gepland staat op de dag van het overlijden van een eerste- of tweedegraads familielid
 2. Wanneer er een opleidingsonderdeel gepland staat op de dag van de begrafenis van een eerste- of tweedegraads familielid.
 3. In geval van spoedopname in het ziekenhuis.

In bovenstaande gevallen mag Rijschool Automatique hiervan bewijs opvragen. Examengelden maken geen onderdeel uit van deze uitzondering. Hierbij verwijzen wij naar de voorwaarden van het desbetreffende exameninstituut.

Artikel 9 - Verplaatsen of wijzigen van de opleiding

 1. Rijschool Automatique kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de klant een opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een opleiding ligt uitsluitend bij Rijschool Automatique. Rijschool Automatique zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing een bedrag van € 25,- aan wijzigingskosten bij de klant in rekening brengen
 2. Rijschool Automatique kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de klant een opleiding wijzigen naar een andere opleiding. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een opleiding ligt uitsluitend bij Rijschool Automatique. Rijschool Automatique zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging een bedrag van € 25,- aan wijzigingskosten bij de klant in rekening brengen.

Artikel 10 – Cadeaubon / kortingsbon voorwaarden

Bij Rijschool Automatique zijn cadeaubonnen verkrijgbaar voor opleidingen. Cadeaubonnen worden op verzoek van een klant gemaakt. Kortingsbonnen worden soms verstrekt als onderdeel van een opleiding of opleidingspakket.

 1. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de cadeaubon/kortingsbon of in de begeleidende mail of brief. Iedere cadeaubon/kortingsbon is gedurende een bepaalde periode geldig, met een maximum van 1 jaar na uitgifte. Na de vervaldatum kan de cadeaubon/kortingsbon niet meer worden gebruikt.
 2. Cadeaubonnen / kortingsbonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld
 3. Cadeaubonnen / kortingsbonnen kunnen niet worden geretourneerd
 4. Indien een Cadeaubon / kortingsbon eenmaal is verstrekt en een onderdeel is van een opleiding of opleidingspakket, dan wordt, bij annulering, de waarde van de cadeaubon / kortingsbon verrekend met het tegoed. De cadeaubon / kortingsbon blijft zijn geldigheid behouden.

Artikel 11 – Betaling en tarieven

 1. Betaling van opleidingen kan contant of per pin op ons kantoor, online via IDeal of door middel van vooraf overmaken.
 2. Betaling van opleidingen geschiedt vooraf tenzij anders overeengekomen. Voor particulieren geldt een betaaltermijn van 7 dagen na factuurdatum. Voor bedrijven geldt een betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim
 3. Indien de afgenomen opleiding of ander product niet tijdig betaald is kan Rijschool Automatique de opleiding stilzetten of beëindigen. Ook kan Rijschool Automatique te allen tijde vooruitbetaalde examens verrekenen zonder toestemming van leerling of opdrachtgever. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag van de factuur aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 4. Mochten er meer praktijklessen vooruit zijn betaald dan zijn afgenomen, dan zullen deze na afronding van de opleiding door Rijschool Automatique worden gecrediteerd en teruggestort.
 5. Rijschool Automatique zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van de Opleiding. Een opleiding, bestaande uit meerdere opleidingsonderdelen kan meerdere btw-tarieven bevatten.
 6. Een wettelijk erkende opleiding is vrijgesteld van btw voor particulieren.
 7. Rijschool Automatique is gerechtigd de prijzen, ook als deze tot stand zijn gekomen na het sluiten van de opleidingsovereenkomst, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen loonstijgingen, stijgingen van sociale- en overheidslasten of aanpassing van examengelden van examenbureau’ s.
 8. Prijzen van opleidingen of opleidingsonderdelen die niet binnen een termijn van 18 maanden zijn afgenomen of aangepast zullen worden gecorrigeerd naar de actuele prijs van de betreffende opleiding.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid Rijschool Automatique

 1. Rijschool Automatique is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die een klant als gevolg van een ongeval gedurende de opleiding leidt, tenzij de verzekering van Rijschool Automatique dekking biedt en de schade niet onder het eigen risico van Rijschool Automatique valt.
 2. Rijschool Automatique is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie, aanbevelingen of adviezen verstrekt in verband met een opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie, aanbevelingen of adviezen verstrekt door medewerkers van Rijschool Automatique, waaronder klantenservice medewerkers, accountmanagers, opleidingsadviseurs, docenten, instructeurs alsmede via het lesmateriaal, offerte of website of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.
 3. Indien Rijschool Automatique ten gevolge van overmacht moet afwijken van de overeengekomen afspraken zal Rijschool Automatique zich inzetten voor een deugdelijke oplossing. Indien dit niet lukt is Rijschool Automatique niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade zoals gemaakte reiskosten, vertragingsschade, winstderving, misgelopen omzet en niet gewerkte uren. 
 4. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ziekte of onvoorziene afwezigheid van docent / instructeur, defect voertuig, slechte weersomstandigheden of invloeden die buiten de macht van Rijschool Automatique liggen en welke redelijkerwijs niet te voorzien of te voorkomen zijn.
 5. Rijschool Automatique zal zich volledig inzetten om de klant in staat te stellen om een rijbewijs, certificaat, diploma, of examens waarvoor de klant zich laat opleiden te kunnen behalen. Indien de klant dit rijbewijs, certificaat, diploma of examen niet (tijdig) behaalt, kan Rijschool Automatique hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
 6. De aansprakelijkheid van Rijschool Automatique strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor Rijschool Automatique verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Rijschool Automatique of die door Rijschool Automatique zijn aangesteld voor de uitvoering van de opleiding).
 7. Indien de klant niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 13 – Privacy en persoonsgegevens

 1. Rijschool Automatique, haar personeel en/of voor Rijschool Automatique werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 2. Klanten worden geregistreerd in de cursisten-administratie. Op basis daarvan handelt Rijschool Automatique de aanvraag / inschrijving af. De verstrekte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt via evaluatieformulieren zijn uitsluitend voor intern gebruik. De cursisten-administratie valt onder de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens.
 3. Rijschool Automatique houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op haar website om daarmee zijn dienstverlening verder te kunnen optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.
 4. Rijschool Automatique verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  1. Het begeleiden en uitvoeren van een opleiding
  2. Het afhandelen van de betaling
  3. Klanten te kunnen bellen, e-mailen of sms’en indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
  4. Klanten te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
  5. Om goederen en diensten bij klanten af te leveren
  6. Rijschool Automatique analyseert het gedrag van klanten op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren van klanten.
  7. Rijschool Automatique bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Rijschool Automatique hanteert de termijnen zoals deze bij de wet zijn bepaald.
 5. Klant heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 6. Alle details over privacy bij Rijschool Automatique staan in onze privacy verklaring op www.rijschool-automatique.nl/privacy-policy.

Artikel 14 – Businesspartners

 1. Rijschool Automatique is gerechtigd een opleiding of gedeelten daarvan door een door Rijschool Automatique geautoriseerde partner te laten verzorgen, in welk geval de opleidingsovereenkomst tussen de klant en Rijschool Automatique en deze algemene voorwaarden van toepassing blijven.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Rijschool Automatique verstrekte en samengestelde lesmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Rijschool Automatique. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Rijschool Automatique.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen, aan Rijschool Automatique verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 16 – Klachten

 1. Klachten over dienstverlening van Rijschool Automatique kunnen worden ingediend volgens de klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is te vinden op: https://www.oosterpoort.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu

Artikel 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen door Rijschool Automatique worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website.